นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายเลิศพนธ์ อัจฉรานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
นายปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (CSBC Project Expo) สร้างโอกาศในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา การจัดงานแสดงผลทางงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กับคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการนี้ ร่วมกัน