การบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กับสายการบิน VIETJETAIR โดยนาย ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพล ชื่นธีระวงศ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายเลิศพนธ์ อัจฉรานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับสายการบิน VIETJETAIR  ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ที่กำลังมาเปิดตัวในเมืองไทยภายใต้ชื่อ THAI-VIETJET AIR . พิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ โรงแรม TAJ Palace กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย  โดยมีนาย เหงียนกันตุง  นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธานในพิธี  


     โดยทางสายการบินไทยเวียตแอร์จะให้ความอนุเคราะห์ เที่ยวบินฟรีเหมาลำ 1 ลำ จำนวน 180ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พุทธคยา สำหรับผู้แสวงบุญจากเมืองไทย.  ในโครงการปลูกไผ่ 1,250 ต้น ฟื้นฟูวัดเวฬุวันมหาวิหาร ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นี้นำโดยพระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ  พระอาจารย์วิฑูรย์ อาจารสุโภ ภูตะมี และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ องค์กรร่วม  จะร่วมกันปลูกต้นไผ่เพิ่มจำนวน 1,250 ต้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์สาวกจำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย จนเป็นที่มาของวันมาฆบูชา  และจะถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลและ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2557 )