เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2558  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำโดย นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี  นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีนางณัฏพัชร์ พรหมโยธี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวฐา ยงสมิทธ์ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ
นายเรืองสัน วิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  หารือทำความร่วมมือโครงการวิชาการที่โรงเรียนพระดาบส โดยมี ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจินตนา กูลวิริยะ หัวหน้าหลักสูตรเคหบริบาล ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม