เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิซูโอะ มัตสึอุระ กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฟูกูอิ (ที่4จากซ้าย) และนางสาว เนตรศุลี นิโครธานนท์ ผู้ประสานงาน จากประเทศญี่ปุ่น (ที่ 3 จากซ้าย) ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสํานักอธิการบดี ซึ่งในโอกาสนี้ นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี (ที่ 5จากซ้าย) นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดี (ที่ 6 จากซ้าย) ผศ.เลิศพนธ์ อัจฉรานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และ อาจารย์เรืองสัน วิไลที่ปรึกษากิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ และนําเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ