มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 10 จากซ้าย)

เป็นประธานในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภา

พการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอ. และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โดยมีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นพี่เลี้ยง

เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 โรงเรียน จัดขึ้น ณ

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์